Mówimy po ukraińsku / Ми розмовляємо українською

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Poniżej znajdzie Pan/Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych podanych w karcie pacjenta w związku ze świadczeniem na Pani/Pana rzecz usług medycznych, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) ( Dz. U. UE L. Z 2016 r. Nr 119, str 1), zwanego dalej RODO.

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa.

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: recepcja@sypien.pl, pod numerem telefonu 33 822 71 33 lub pisemnie na adres administratora wskazany w poprzednim punkcie.

3. Pana/Pani dane, w tym dane o stanie zdrowia będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych ( diagnoza, konsultacja, wykonanie zabiegu) i prowadzenie dokumentacji medycznej – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust 2 lit h RODO w zw. Z art 3 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

4. Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową na świadczenie usług medycznych – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

5. Pana/ Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na świadczenie usług medycznych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i dokumentacji medycznej (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

6. Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość administratora, technik dentystyczny wykonujący wypełnienia itd.). Dane zawarte w dokumentacji medycznej mogą być ponadto przekazywane podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli usługa medyczna podlega refundacji Pana/ Pani dane mogą być ponadto przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

7. Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Przysługuje Panu /Pani prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania( przy czym w okresie przechowywania dokumentacji medycznej przewidzianym w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania nie obejmują Pana / Pani danych zawartych w tej dokumentacji). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pana/ Pani danych osobowych, który jest wiążący dla administratora, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do Pana / pani danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności lub Pana / Pani dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych ( w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

9. W związku z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

10. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Pana / Pani rzecz usług medycznych jest dobrowolne ale konieczne dla uzyskania usługi.

Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Wenn Sie die Website weiterhin nutzen, stimmen Sie deren Nutzung zu.

Akzeptieren Weiterlesen